Everspring Medical Group Pte Ltd
 |  关于我们 |  服务与产品 |  常问的问题 |  解答问题 |  专栏 |  如何联络我们


我们的服务科目如下∶
 1. 针灸


  • 中风后遗症

  • 美容针灸

 2. 骨伤科


  • 颈椎/肩周组

  • 腰腿痛组

  • 推拿


 3. 各种关节痛

EverSpring Medical Group Pte Ltd
 |  关于我们 |  服务与产品 |  常问的问题 |  解答问题 |  专栏 |  如何联络我们
© Copyright 1999-2008 EverSpring Medical Group Pte Ltd. All rights reserved.